Gru, mi villano favorito (I)

Gru_villano43Gru_villano40Gru_villano42Gru_villano41Gru_villano44Gru_villano45Gru_villano49Gru_villano51Gru_villano61Gru_villano50Gru_villano52